Zapytanie ofertowe

I. INFORMACJE OGÓLNE

Firma PHP „NIKE” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Układ dozująco-wtryskujący włókna

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o.

14-100 Ostróda

Ul. Garnizonowa 7a

e-mail: wpok@php-nike.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Układ dozująco-wtryskujący włókna

Specyfikacja parametrów zamówienia:

1) Dozownik rozdzielający włókien organicznych wraz z dozownikiem objętościowym.

a. Część rozluźniająco-rozdzielająca włókien

a.i. Objętość 0,4-0,5m3

a.ii. Moc układu rozdzielającego 2-3kW z softstartem

a.iii. Poziomy układ rozluźniająco-rozdzielająca

b. Dozownik objętościowy

b.i. Wydajność dozownika min. 1,5kg/min

b.ii. Moc układu dozującego 0,75-1,5kW z tzw. zabezpieczeniem termicznym

c. Układ zasilająco-sterujący

2) Układ transportu pneumatycznego włókien organicznych z dozownika rozdzielającego do

cyklonu z kondycjonerem-wirówką (wentylator transportowy 0,75-1,1kW)

3) Cyklon separacyjny (włókno – powietrze) nad kondycjonerem-wirówką.

4) Kondycjoner-wirówka rotacyjne w układzie poziomym wraz z gniazdami dysz natryskowych

wodnych środków powierzchniowo czynnych.

a. Moc układu 1,1-2,2kW

b. Wydajność min 1,5kg/min

5) Zbiornik mączki z poziomym mieszadłem

a. Moc układu mieszadła 0,37-0,75kW

b. Objętość 0,5-1,5m3

6) Zbiornik dwusekcyjny z dwoma niezależnymi dozownikami objętościowymi

a.i. Objętość całkowita 2,0-2,5m3

a.ii. Moc układu mieszalnikowego 2x 2,2-3,0kW z z tzw. zabezpieczeniami

termicznymi i softstartami

a.iii. Poziomy układ rozluźniająco-rozdzielający

b. Dozownik objętościowy sekcja-A (warstwa konstrukcyjna)

b.i. Wydajność dozownika ok. 3,0kg/min

b.ii. Moc układu dozującego 0,75-1,5kW z tzw. zabezpieczeniem termicznym

c. Dozownik objętościowy sekcja-B (warstwa wierzchnia)

c.i. Wydajność dozownika ok. 1,5kg/min

c.ii. Moc układu dozującego 0,75-1,5kW z tzw. zabezpieczeniem termicznym

d. Podwójny ukła Wspólnymd zasilająco-sterujący (niezależny dla każdej z sekcji)

Główne kody we Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • 42000000-6 Maszyny przemysłowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin odbioru – 10.09.2017

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.

b) Dostarczą karty katalogowe proponowanego urządzenia/charakterystykę urządzeń

c) Nie zalegają z płatnościami wobec instytucji państwowych

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo

z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020 z dnia 19.09.2016r.).

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 – Cena netto oferty – 50%

Kryterium nr 2 – Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne (dokładny czas trwania w pełnych latach) – 25%

Kryterium nr 3 – Czas usunięcia awarii (w godzinach) – 25 %

Metodologia przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

 • Kryterium nr 1 – 50 punktów
 • Kryterium nr 2 – 25 punktów
 • Kryterium nr 3 – 25 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:

Kryterium nr 1 – Cena netto oferty

Wartość oferty

najtańszej (w PLN)

Punkty = —————————- x 50 punktów (max. 50pkt.)

Wartość oferty badanej (w PLN)

Kryterium nr 2 – Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne (dokładny czas trwania w pełnych latach)

Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 25, 15, 10, 5 punktów, wg wskazanej w ofercie długości okresu usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych:

 • Powyżej 5 lat i więcej – 25 pkt.
 • Powyżej 3 lat – do 5 lat -15 pkt.
 • Powyżej 1 roku – do 3 lat – 10 pkt.
 • 1 rok – 5 pkt.

Kryterium nr 3 – Czas usunięcia awarii urządzenia (w godzinach)

Kryterium rozumiane jako pełne usunięcie awarii/wady/usterki/problemu w funkcjonowaniu urządzenia, systemu liczone od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego do czasu prawidłowego działania.

Proponowany najkrótszy czas usunięcia awarii w godzinach:

Punkty = —————————- —————————– x 25 punktów (max. 25 pkt.)

Proponowany w badanej ofercie czas usunięcia awarii w godzinach

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.

c) Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać wymagane załączniki
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
 • podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty i załączników

d) wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

e) Ofertę należy przesłać listownie, osobiście lub mailowo do dnia 20.07.2017 na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” Sp z o.o.

14-100 Ostróda

Ul. Garnizonowa 7a

e-mail: wpok@php-nike.pl

Liczy się data wpływu dokumentów.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

a) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator:

 • poinformuje wszystkich, którzy złożyli ofertę o wynikach postępowania,
 • wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy.

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego

b) Zostanie złożona po terminie składania ofert

c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników

d) Zaproponowane parametry nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu stron.

XI. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3. Karty katalogowe urządzenia/charakterystyka urządzenia

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres wpok@php-nike.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych w formie mailowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres. Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy